• Zwroty i reklamacje


REKLAMACJA

1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się ze obsługą Sklepu:
  • Kontak telefoniczny :+48 506778485
  • E-mail: sklep@petzoone.pl
2. Reklamacja musi zawierać opis i zdjęcie uszkodzonego produktu oraz protoków szkody podpisany przez kuriera.

3. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru Sklep rozpatrując reklamację
może zarządać dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do magazynu sklepu
mieszczącego się pod adresem: Zoohurt, Kijewo 40, magazyn J, 63-000 Kijewo,
wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.

4. Sklep w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia i poinformuje
Klienta o dalszym postępowaniu.PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy
sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny,
składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14)
dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez
Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy
wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres email: sklep@petzoone.pl.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od
dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Zoohurt, Kijewo 40, magazyn J, 63-000 Kijewo

6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy
czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
Załącznik 1: Formularz odstąpienia

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ .


…………………………………………….. …..………………………………
…………………………………………….. miejscowość i data
imię, nazwisko i adres Klienta

.........................................................................................
..........................................................................................
nazwa i adres Sklepu
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
(Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy nr ( nr ID zamówienia) ...............................
zawartej dnia ..................................... dotyczącej zakupu towaru ………………..………… .
.............................
podpis Klienta
  • Sklep zamknięty

​Aktualnie trwaja prace administracyjne serwisu.
Przepraszamy za utrudnienia.