• Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PETZOONE.PL1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep internetowy PETZOONE, działający pod adresem: www.petzoone.pl,
prowadzony jest przez Kamil Smolnik, z siedzibą przy: Ul. Zatorska
61a/37 51-215 Wrocław, działający pod numerem NIP: 8971702855,
REGON:388457948.

2. Niniejszy Regulamin Sklepu internetowego określa zasady dokonywania
zakupów w sklepie internetowym PETZOONE.PL a w szczególności zasady i tryb
zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu, jak
również tryb postępowania reklamacyjnego oraz tryb odstąpienia od umowy
przez Konsumenta.

3. W zakresie Usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin
jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz.
344, ze zm.).

4. Regulamin skierowany jest do wszystkich Klientów Sklepu. Wszyscy
Klienci są obowiązani zapoznać się z postanowieniami Regulaminu, przed
dokonaniem zakupu.

5. Każdy Klient zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji Regulaminu,
obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

6. Każdy Klient ma możliwość zapoznać się z Regulaminem w każdym czasie,
klikając na stronie internetowej Sklepu www.petzoone.pl w hiperlink
„Regulamin Sklepu". Regulamin można w każdym czasie pobrać i wydrukować.

7. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu
www.petzoone.pl odnoszące się do produktów (łącznie z cenami), nie
stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego z dnia 23
kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1145, ze zm.), lecz
zaproszenie do zawarcia umowy, w myśl art. 71 Kodeksu Cywilnego z dnia
23 kwietnia 1964 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1740, ze zm.). Klient
wysyłając Formularz Zamówienia składa ofertę kupna wskazanego Towaru za
cenę i na warunkach określonych w opisie.


2. DEFINICJE

Regulamin - niniejszy zbiór regulacji organizujących zasady korzystania
z Usług Sklepu przez Klientów.

Klient - Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca
osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach
określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Formularz Zamówienia - Usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu,
za pomocą której Klient może dokonać zakupu, w szczególności poprzez
dodanie Towarów do Koszyka oraz określenie niektórych warunków Umowy
Sprzedaży m.in. sposobu dostawy i płatności.

Koszyk - element Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta
Towary oraz w którym Klient ma możliwość ustalenia i modyfikacji danych
Zamówienia, w tym ilości nabywanych Produktów.

Sklep - serwis internetowy, należący do Sprzedawcy, dostępny
pod domeną: www.petzoone.pl, za pośrednictwem którego Klient może
zakupić od Sprzedawcy Towary.

Sprzedawca - Kamil Smolnik z siedzibą przy: Ul. Zatorska 61a/37 51-215
Wrocław, NIP: 8971702855, REGON: 8971702855 który prowadząc działalność
zarobkową lub zawodową proponuje sprzedaż za pomocą swojej strony
internetowej.

Towar - rzecz ruchoma, będąca przedmiotem obrotu pomiędzy Sklepem
i Klientem, którego warunki sprzedaży określa Formularz Zamówienia.

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów na odległość zawarta przez
Klienta za pośrednictwem Sklepu, zwykle przez Formularz Zamówień.


3. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest zapoznanie się z niniejszym
Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje
treść Regulaminu.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych PETZOONE.PL są cenami brutto
podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

3. Zamówienia od Klientów są przyjmowane za pomocą wysłanego Formularza
Zamówień, dokonanego za pośrednictwem strony: www.petzoone.pl
lub e-mailowo na adres sklep@petzoone.pl, 7 dni w tygodniu, 24 godziny
na dobę.

4. Zamówienie Towarów realizuje się poprzez wybranie Towarów, którymi
Klient jest zainteresowany, kliknięcie przycisku "DODAJ DO KOSZYKA",
znajdującego się przy opisie Towarów, a następnie, z poziomu "KOSZYK",
znajdującego się w zakładce Sklepu, wypełnienie Formularza Zamówienia,
w tym wyboru formy dostawy i zapłaty bądź wyboru opcji zapłaty przy
odbiorze, jeśli takowa jest dostępna dla wybranego Towaru, a następnie
kliknięcie potwierdzenia zakupu.

5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje potwierdzenie złożonego
zamówienia na swój adres e-mailem, podany w Formularzu Zamówienia.

6. Po otrzymaniu przez Klienta potwierdzenia przyjęcia oferty,
rozpoczyna się proces realizacji zamówienia przez Sprzedawcę, przy czym:

 a. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze - rozpoczyna
się maksymalnie następnego dnia roboczego, po jego potwierdzeniu przez
Sprzedawcę.

b. w przypadku złożenia zamówienia płatnego przelewem tradycyjnym -
rozpoczyna się po zaksięgowaniu wpłaty za złożone zamówienie, na koncie
bankowym Sklepu.

7. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane 24 godziny na dobę, bez
względu na dzień tygodnia.

8. Klient otrzyma wiadomość o przyjęciu zamówienia do realizacji, co
jest rozumiane jako oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty. Z chwilą
jego otrzymania, przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.

9. Do każdego zamówienia zostaje wysłana faktura VAT.

10. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klienta ze Sklepem są:
 • E-mail - sklep@petzoone.pl
 • Telefon - +48 506778482

10. Podana w zamówieniu cena stanowi całkowitą wartość, jaką Klient
zobowiązany jest zapłacić (cena brutto). Zawiera ona należny podatek
Koszt dostawy nie jest wliczony w cenę, gdyż zależy od wybranego przez
Klienta sposobu dostawy zakupu.

11. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen znajdujących się
w Sklepie, wprowadzania nowych Towarów do sprzedaży, przeprowadzania
i odwoływania akcji promocyjnych, bądź wprowadzania w nich zmian,
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

12. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza
uzgodnioną cenę, opisaną w ustępie poprzednim, Sklep niezwłocznie
poinformuje Konsumenta o tym fakcie, wyjaśniając przyczynę różnicy ceny.
Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po
uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.


4. DOSTAWA I KOSZTY TRANSPORTU

1. Realizacja wysyłki zamówienia w Sklepie odbywa się za pośrednictwem:
 • paczkomatu
 • kuriera
2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze.
Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane
najbliższego dnia roboczego.

3. Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 2 dni. Na czas oczekiwania
składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do
zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin,
w przypadku Polski.

4. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej
autoryzacji płatności.

5. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia wynikające z winy przewoźnika.

6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien
w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki,
stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku
uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem
protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez
Klienta i kuriera.


5. REALIZACJA PŁATNOŚCI

1. W ramach funkcjonowania Sklepu możliwe są następujące sposoby płatności:
 • Za pobraniem – przy odbiorze przesyłki;
 • Przelewem, na rachunek bankowy - 23 1140 2004 0000 3302 8107 0785;
 • Płatności online
 • Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro

2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

3. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną
przez klienta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego
sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się
na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

4. Klient, który wybrał opcję płatności przelewem, jest zobowiązany do
uiszczenia opłaty za złożone zamówienie, w terminie do pięciu (5) dni
roboczych, od daty złożenia zamówienia. W przeciwnym wypadku oferta
Sprzedawcy nie jest wiążąca i zamówienie zostaje usunięte z systemu.
W tytule płatności wystarczy podać tylko numer składanego zamówienia.
Istnieje możliwość przedłużenia terminu zapłaty, przy uprzednim
poinformowaniu o tym fakcie obsługę Sklepu.


6. REKLAMACJA

1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się ze obsługą Sklepu:
 • Kontak telefoniczny :+48 506778485
 • E-mail: sklep@petzoone.pl
2. W przypadku reklamowania przez Klienta towaru Sklep rozpatrując reklamację
może zarządać dostarczenia przez Klienta reklamowanego towaru do magazynu
sklepu mieszczącego się pod adresem: Zoohurt, Kijewo 40, magazyn J, 63-000 Kijewo,
wraz z dowodem zakupu i opisem reklamacji.
3. Sklep w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszenia
oraz poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.


7. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj.
Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy
sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, bez podania przyczyny,
składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14)
dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez
Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy
wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie
o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego regulaminu.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres email: sklep@petzoone.pl.

4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od
dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Towaru przed jego upływem.

5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Zoohurt, Kijewo 40, magazyn J, 63-000 Kijewo

6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie
dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy
czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu
zapłaty, jakiego użył Konsument.

8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.

10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje
podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby
niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta").


10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Towarów
znajdujących się na stronie Sklepu.

2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Sprzedawcą.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Klientów w wersji
elektronicznej na stronie internetowej Sklepu www.petzoone.pl.

4. Aby móc korzystać z Usług Sklepu, niezbędne jest posiadanie urządzeń
pozwalających na dostęp do internetu oraz przeglądarki internetowej,
umożliwiającej wyświetlanie stron www, jak również podanie adresu
e-mail, umożliwiającego przesłanie informacji, dotyczących realizacji
zamówienia.

5. Zakazuje się wszystkim osobom, w tym Klientom, zamieszczania na
stronie Sklepu treści bezprawnych.

6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się
odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta,
będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie
obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy
postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają
te przepisy.

8. W razie gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu było
lub miało stać się nieważne lub bezskuteczne, ważność całego Regulaminu
w pozostałej części zostaje nienaruszona. W takim przypadku Strony
zastąpią nieważne lub bezskuteczne postanowienie innym, które możliwie
najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy. Odpowiednio dotyczy
to także ewentualnych luk w Regulaminie.


11. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Warunkiem sfinalizowania zakupów w Sklepie jest podanie wszelkich wymaganych
treścią formularza danych Klienta oraz zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox)
stanowiącego wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych
przez Właściciela oraz pola (checkbox) dotyczącego potwierdzenia zaznajomienia się
i akceptacji niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie dane Klienta podawane podczas rejestracji w Sklepie będą wykorzystywane
tylko i wyłącznie w celu realizacji, zmiany lub rozwiązania Umowy bądź innych działań
marketingowych, w szczególności informowania o nowych produktach i usługach Sklepu,
o ile Klient wyrazi zgodę poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola (checkbox) na przesyłanie
informacji handlowej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu nowego
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r.

3. Wszelkie dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Właściciela zgodnie z treścią
ustawy, o której mowa powyżej.

4. Administratorem danych osobowych Klienta jest PETZOONE.PL Kamil Smolnik ul. Zatorska 61a/37,
51-215 Wrocław, NIP 8971702855, Regon 388457948.

5. Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie. Dane przetwarzane
są w celu niezbędnym do wykonania postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności
zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru, doręczenia Klientowi towaru, na który Klient
złożył zamówienie, wystawienia dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,
przechowania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym dla zapewnienia historii
transakcji handlowych dokonywanych poprzez Sklep.

6. Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetwarzane również przez następujące
podmioty w podanym zakresie: imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail wskazane jako
adres dostawy przekazywane są firmom przewozowym w postaci etykiety/listu przewozowego
będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki. W zależności od wybranego rodzaju przesyłki
przekazywane są:
 • INPOST
7. Dane przetwarzane są również przez podmioty związane z realizacją płatności za zamówienie:
 • Blue Media S.A.
W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. 
Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy
publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.

8. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych lub niekompletnych
danych osobowych przez Klienta.

9. Klient w każdym czasie, ma prawo poprzez biuro obsługi Sklepu prawo do zmiany, poprawiania
lub usunięcia swoich danych osobowych.

10. Za dodatkową zgodą udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe  mogą być również
wykorzystywane w celach promocyjnych i marketingowych, w tym w szczególności w celu przedstawiania
Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

11. Każdy użytkownik ma możliwość zapisania się do newslettera – informacji handlowej.
Zapisanie się na listę następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu
(do tego celu potrzebny jest tylko adres e-mail). Z prenumeraty newslettera można zrezygnować
w każdej chwili poprzez link podany w biuletynie lub poprzez poinformowanie Sklepu drogą
mailową na adres sklep@petzoone.pl. Po odwołaniu, dane adresu e-mail zostaną natychmiast
usunięte z bazy prenumeraty.

 Załącznik 1: Formularz odstąpienia

ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ .


…………………………………………….. …..………………………………
…………………………………………….. miejscowość i data
imię, nazwisko i adres Klienta

.........................................................................................
..........................................................................................
nazwa i adres Sklepu
Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827)
odstępuję od umowy nr ( nr ID zamówienia) ............................... zawartej dnia .....................................
dotyczącej zakupu towaru …………………………………………… .
.............................
podpis Klienta
 • Sklep zamknięty

​Aktualnie trwaja prace administracyjne serwisu.
Przepraszamy za utrudnienia.